مجتمع کشت و صنعت باران زاگرس

Image
مجتمع کشت و صنعت باران زاگرس در زمینی به مساحت یکصد (100) هکتار واقع در 18 جاده کرمانشاه - اسلام آباد با ظرفیت اولیه 15000 قطعه مرغ پرورشی و 30000 قطعه مرغ تخم گذار آغاز بکار نموده است. در آبان سال 1388 با ورود شرکت زنجیره ای باران زاگرس به حوضه مدیریت جدید، این مرکز تولیدی با تغییر سالن ها و ایجاد فارم های جدید، اصلاح سیستم هوادهی نصب کوبلینگ، تغییر سیستم آب و دانخوری توانسته به ظرفیت 95000 قطعه مرغ پرورشی و مرغ تخم گذار در دوره پرورش برسد با توجه به نیاز روز افزون بازار منطقه به گوشت سفید و همچنین ایجاد اشتغال زایی مدیران این شرکت را بر آن داشت که با احداث واحد جوجه کشی و نصب دستگاه های مدرن با آخرین تکنولوژی روز دنیا را از ﺷﺮﻛﺖ پیترسایم بلژیک ﺧﺮیدارى ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ ﭘﺮورش ﻧﮋاد 308 راس و ﻋﺮﺿﻪ آن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 12 میلیون ﻗﻄﻌﻪ در ﺳﺎل ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ را ﺑﻪ یکی از واﺣﺪهای مهم در اﻣﺮ تولید ﺟﻮﺟـﻪ یکروزه در ﻛﺸـﻮر تبدیل ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 
تولید و ﻋﺮﺿﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻳﻜﺮوزه و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ در اﺳﺘﺎﻧﺪارد جهانی

ﻛﺴﺐ رضایتمندی ﻣﺸﺘﺮى

ﻋﺮﺿﻪ مستقیم ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﭘﺎیین ترین قیمت

تبدیل ﺷﺪن ﺑﻪ ﮔﺮوه پیشرو در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﻏﺪارى

ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش

اﻓﺰایش ﺻﺎدرات و دﺳﺖ یابی ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﻨﻄﻘﻪ اى از ﺟﻤﻠﻪ اهداف ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎران زاﮔﺮس اﺳﺖ
Image
Image
Image

تماس با ما

مشاوره رایگان

 برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید 
تماس با ما

 

 

title_5ed6ba90cd97619084147031591130768
title_5ed6ba90cd9e514322797201591130768
title_5ed6ba90cda4d20769843471591130768
title_5ed6ba90cdab26037127191591130768
title_5ed6ba90cdb193702623291591130768
title_5ed6ba90cdba32200224691591130768
title_5ed6ba90cdc2b15203459511591130768
title_5ed6ba90cdc937177891341591130768
 
title_5ed6ba90cdcf65273075111591130768
title_5ed6ba90cdd5b19308170861591130768
title_5ed6ba90cddbe11710347671591130768
title_5ed6ba90cde21509534771591130768
 
title_5ed6ba90cde881625996281591130768
  
title_5ed6ba90cdef05426614431591130768
  
title_5ed6ba90cdf5719146661491591130768
  
title_5ed6ba90cdfbd18265643221591130768
  
title_5ed6ba90ce02417547488211591130768
  
title_5ed6ba90ce08b13786368511591130768
 

 

 

  Mail is not sent.   Your email has been sent.