مجتمع کشت و صنعت باران زاگرس

Image
مجتمع کشت و صنعت باران زاگرس در زمینی به مساحت یکصد (100) هکتار واقع در 18 جاده کرمانشاه - اسلام آباد با ظرفیت اولیه 15000 قطعه مرغ پرورشی و 30000 قطعه مرغ تخم گذار آغاز بکار نموده است. در آبان سال 1388 با ورود شرکت زنجیره ای باران زاگرس به حوضه مدیریت جدید، این مرکز تولیدی با تغییر سالن ها و ایجاد فارم های جدید، اصلاح سیستم هوادهی نصب کوبلینگ، تغییر سیستم آب و دانخوری توانسته به ظرفیت 95000 قطعه مرغ پرورشی و مرغ تخم گذار در دوره پرورش برسد با توجه به نیاز روز افزون بازار منطقه به گوشت سفید و همچنین ایجاد اشتغال زایی مدیران این شرکت را بر آن داشت که با احداث واحد جوجه کشی و نصب دستگاه های مدرن با آخرین تکنولوژی روز دنیا را از ﺷﺮﻛﺖ پیترسایم بلژیک ﺧﺮیدارى ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ ﭘﺮورش ﻧﮋاد 308 راس و ﻋﺮﺿﻪ آن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 12 میلیون ﻗﻄﻌﻪ در ﺳﺎل ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ را ﺑﻪ یکی از واﺣﺪهای مهم در اﻣﺮ تولید ﺟﻮﺟـﻪ یکروزه در ﻛﺸـﻮر تبدیل ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 
تولید و ﻋﺮﺿﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻳﻜﺮوزه و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ در اﺳﺘﺎﻧﺪارد جهانی

ﻛﺴﺐ رضایتمندی ﻣﺸﺘﺮى

ﻋﺮﺿﻪ مستقیم ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﭘﺎیین ترین قیمت

تبدیل ﺷﺪن ﺑﻪ ﮔﺮوه پیشرو در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﻏﺪارى

ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش

اﻓﺰایش ﺻﺎدرات و دﺳﺖ یابی ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﻨﻄﻘﻪ اى از ﺟﻤﻠﻪ اهداف ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎران زاﮔﺮس اﺳﺖ
Image
Image
Image

تماس با ما

مشاوره رایگان

 برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید 
تماس با ما

 

 

title_5fcc04ef7158721070334101607206127
title_5fcc04ef715eb11364460461607206127
title_5fcc04ef7164b18903980861607206127
title_5fcc04ef716ab7578019911607206127
title_5fcc04ef7171d12684162131607206127
title_5fcc04ef7177c974915751607206127
title_5fcc04ef717db19970586331607206127
title_5fcc04ef7184612453143751607206127
 
title_5fcc04ef718a37227343981607206127
title_5fcc04ef7190014471340411607206127
title_5fcc04ef7195d15314705691607206127
title_5fcc04ef719ba7159459311607206127
 
title_5fcc04ef71a1c11051906771607206127
  
title_5fcc04ef71a7f10405577221607206127
  
title_5fcc04ef71aca13808575381607206127
  
title_5fcc04ef71b3010056879571607206127
  
title_5fcc04ef71b9411020904651607206127
  
title_5fcc04ef71bf6558570861607206127
 

 

 

  Mail is not sent.   Your email has been sent.