مجتمع کشت و صنعت باران زاگرس

Image
مجتمع کشت و صنعت باران زاگرس در زمینی به مساحت یکصد (100) هکتار واقع در 18 جاده کرمانشاه - اسلام آباد با ظرفیت اولیه 15000 قطعه مرغ پرورشی و 30000 قطعه مرغ تخم گذار آغاز بکار نموده است. در آبان سال 1388 با ورود شرکت زنجیره ای باران زاگرس به حوضه مدیریت جدید، این مرکز تولیدی با تغییر سالن ها و ایجاد فارم های جدید، اصلاح سیستم هوادهی نصب کوبلینگ، تغییر سیستم آب و دانخوری توانسته به ظرفیت 95000 قطعه مرغ پرورشی و مرغ تخم گذار در دوره پرورش برسد با توجه به نیاز روز افزون بازار منطقه به گوشت سفید و همچنین ایجاد اشتغال زایی مدیران این شرکت را بر آن داشت که با احداث واحد جوجه کشی و نصب دستگاه های مدرن با آخرین تکنولوژی روز دنیا را از ﺷﺮﻛﺖ پیترسایم بلژیک ﺧﺮیدارى ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ ﭘﺮورش ﻧﮋاد 308 راس و ﻋﺮﺿﻪ آن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 12 میلیون ﻗﻄﻌﻪ در ﺳﺎل ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ را ﺑﻪ یکی از واﺣﺪهای مهم در اﻣﺮ تولید ﺟﻮﺟـﻪ یکروزه در ﻛﺸـﻮر تبدیل ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 
تولید و ﻋﺮﺿﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻳﻜﺮوزه و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ در اﺳﺘﺎﻧﺪارد جهانی

ﻛﺴﺐ رضایتمندی ﻣﺸﺘﺮى

ﻋﺮﺿﻪ مستقیم ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﭘﺎیین ترین قیمت

تبدیل ﺷﺪن ﺑﻪ ﮔﺮوه پیشرو در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﻏﺪارى

ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش

اﻓﺰایش ﺻﺎدرات و دﺳﺖ یابی ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﻨﻄﻘﻪ اى از ﺟﻤﻠﻪ اهداف ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎران زاﮔﺮس اﺳﺖ
Image
Image
Image

تماس با ما

مشاوره رایگان

 برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید 
تماس با ما

 

 

title_5e90079ca75b920949652001586497436
title_5e90079ca76337840630321586497436
title_5e90079ca76988844377381586497436
title_5e90079ca76fc202215701586497436
title_5e90079ca775e20635519231586497436
title_5e90079ca77c017122572091586497436
title_5e90079ca78296173036751586497436
title_5e90079ca78873512062661586497436
 
title_5e90079ca78ea14748812071586497436
title_5e90079ca794e3092624211586497436
title_5e90079ca79b118187313811586497436
title_5e90079ca7a20181556951586497436
 
title_5e90079ca7a877452779981586497436
  
title_5e90079ca7aee16563741821586497436
  
title_5e90079ca7b543824568891586497436
  
title_5e90079ca7bb98563284841586497436
  
title_5e90079ca7c1f17622633471586497436
  
title_5e90079ca7c703781107101586497436
 

 

 

  Mail is not sent.   Your email has been sent.