مجتمع کشت و صنعت باران زاگرس

Image
مجتمع کشت و صنعت باران زاگرس در زمینی به مساحت یکصد (100) هکتار واقع در 18 جاده کرمانشاه - اسلام آباد با ظرفیت اولیه 15000 قطعه مرغ پرورشی و 30000 قطعه مرغ تخم گذار آغاز بکار نموده است. در آبان سال 1388 با ورود شرکت زنجیره ای باران زاگرس به حوضه مدیریت جدید، این مرکز تولیدی با تغییر سالن ها و ایجاد فارم های جدید، اصلاح سیستم هوادهی نصب کوبلینگ، تغییر سیستم آب و دانخوری توانسته به ظرفیت 95000 قطعه مرغ پرورشی و مرغ تخم گذار در دوره پرورش برسد با توجه به نیاز روز افزون بازار منطقه به گوشت سفید و همچنین ایجاد اشتغال زایی مدیران این شرکت را بر آن داشت که با احداث واحد جوجه کشی و نصب دستگاه های مدرن با آخرین تکنولوژی روز دنیا را از ﺷﺮﻛﺖ پیترسایم بلژیک ﺧﺮیدارى ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ ﭘﺮورش ﻧﮋاد 308 راس و ﻋﺮﺿﻪ آن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 12 میلیون ﻗﻄﻌﻪ در ﺳﺎل ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ را ﺑﻪ یکی از واﺣﺪهای مهم در اﻣﺮ تولید ﺟﻮﺟـﻪ یکروزه در ﻛﺸـﻮر تبدیل ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 
تولید و ﻋﺮﺿﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻳﻜﺮوزه و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ در اﺳﺘﺎﻧﺪارد جهانی

ﻛﺴﺐ رضایتمندی ﻣﺸﺘﺮى

ﻋﺮﺿﻪ مستقیم ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﭘﺎیین ترین قیمت

تبدیل ﺷﺪن ﺑﻪ ﮔﺮوه پیشرو در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﻏﺪارى

ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش

اﻓﺰایش ﺻﺎدرات و دﺳﺖ یابی ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﻨﻄﻘﻪ اى از ﺟﻤﻠﻪ اهداف ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎران زاﮔﺮس اﺳﺖ
Image
Image
Image

تماس با ما

مشاوره رایگان

 برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید 
تماس با ما

 

 

title_6002fc5c1979a4970809421610808412
title_6002fc5c1981f505383231610808412
title_6002fc5c198897948220501610808412
title_6002fc5c198f1562705601610808412
title_6002fc5c1995a8717758001610808412
title_6002fc5c199bf2829476981610808412
title_6002fc5c19a3420888071031610808412
title_6002fc5c19a9721297660131610808412
 
title_6002fc5c19afa21451152911610808412
title_6002fc5c19b5d1819538301610808412
title_6002fc5c19bc320949509691610808412
title_6002fc5c19c2515489009361610808412
 
title_6002fc5c19c8c13325143611610808412
  
title_6002fc5c19cf511185584091610808412
  
title_6002fc5c19d5c9186854231610808412
  
title_6002fc5c19dc218414788991610808412
  
title_6002fc5c19e3220497452871610808412
  
title_6002fc5c19e9811930145761610808412
 

 

 

  Mail is not sent.   Your email has been sent.