کشتارگاه صنعتی مرغ زاگرس

Image

ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه صنعتی ﻣﺮغ زاﮔﺮس رواﻧﺴﺮ در زمینی ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ 12000 ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ و زﻳـﺮ ﺑﻨـﺎى 4488 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ 65 ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ درﺳﺎل 1383 اﺣﺪاث ﮔﺮدﻳﺪ ﺧﺮوﺟﻰ اﻳـﻦ واﺣـﺪ تولیدی در ﺳـﺎﻋﺖ 4000 ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺮغ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪى ﺷﺪه ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮازﻳﻦ ﺷﺮﻋﻰ ذﺑﺢ و ﺑـﺎ آﺧـﺮﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژى روز دنیا ﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻨـﺪى و آﻣﺎده ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻰ ﮔﺮدد از ﺑﺪو ورود ﻣﺮغ زﻧﺪه ﺗﺎ ﺧﺮوج آن ﻛﻪ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪى های بهداﺷﺘﻰ ﺑـﺎ آرم ﻣـﺮغ زاﮔـﺮس آﻣﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد داﻣﭙﺰﺷﻜﺎن و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮدر ﺧـﻂ تولید ﺑـﺎ ﻧﻈـﺎرت ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﺑـﺮ تولید، ﻣـﺮغ ها را از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﻰ های ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺎک ﻣﻰ ﺳﺎزﻧﺪ از تولیدات اﻳﻦ ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺮغ ﮔـﺮم - ﻣـﺮغ ﻣﻨﺠﻤـﺪ - ران - سینه - ﺟﮕﺮ - ﺳﻨﮓ دان - ﺑﺎل اﺷﺎره ﻧﻤﻮد اﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ نیز داراى ﮔﻮاهینامه های ISO 9001- ISO 22000 HACCP - وهمچنین ﮔﻮاهینامه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. تولید ﺳﺎﻻﻧﻪ 35000 ﺗﻦ ﮔﻮﺷـﺖ ﻣـﺮغ و ارﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزارهای ﻣﻘﺼﺪ اﻓﺘﺨﺎرﻳﺴﺖ ﺑﺮاى ﻣﺪﻳﺮان اﻳﻦ واﺣﺪ تولیدی ﻛﻪ همواره ﺑـﺎ ﻧﻈـﺎرت ﻧـﺎﻇﺮان بهداشتی و داﻣﭙﺰﺷﻜﻰ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺎﻻترین کیفیت رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

Image
Image
Image
Image
ارتباط با کارشناسان مجموعه

مدیر عامل

09188321395 

مدیر مالی

09106572940

 

حسابدار

09189934487

 

مسئول فروش

09188885855

 
title_600305fce88c617955578471610810876
title_600305fce89323030645071610810876
title_600305fce899811905013881610810876
title_600305fce89fd11373652381610810876
title_600305fce8a6413837824551610810876
title_600305fce8ac91059998361610810876
title_600305fce8b2d219059121610810876
title_600305fce8b8f5571615831610810876
 
title_600305fce8bf012249195241610810876
title_600305fce8c5210290714931610810876
title_600305fce8cb24682542981610810876
title_600305fce8d1410246653101610810876
 
title_600305fce8d7b3316061931610810876
  
title_600305fce8de31073455601610810876
  
title_600305fce8e498352823251610810876
  
title_600305fce8eb010652661611610810876
  
title_600305fce8f1712562269771610810876
  
title_600305fce8f7e20635412321610810876
 

 

 

  Mail is not sent.   Your email has been sent.