کشتارگاه صنعتی مرغ زاگرس

Image

ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه صنعتی ﻣﺮغ زاﮔﺮس رواﻧﺴﺮ در زمینی ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ 12000 ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ و زﻳـﺮ ﺑﻨـﺎى 4488 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ 65 ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ درﺳﺎل 1383 اﺣﺪاث ﮔﺮدﻳﺪ ﺧﺮوﺟﻰ اﻳـﻦ واﺣـﺪ تولیدی در ﺳـﺎﻋﺖ 4000 ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺮغ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪى ﺷﺪه ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮازﻳﻦ ﺷﺮﻋﻰ ذﺑﺢ و ﺑـﺎ آﺧـﺮﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژى روز دنیا ﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻨـﺪى و آﻣﺎده ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻰ ﮔﺮدد از ﺑﺪو ورود ﻣﺮغ زﻧﺪه ﺗﺎ ﺧﺮوج آن ﻛﻪ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪى های بهداﺷﺘﻰ ﺑـﺎ آرم ﻣـﺮغ زاﮔـﺮس آﻣﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد داﻣﭙﺰﺷﻜﺎن و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮدر ﺧـﻂ تولید ﺑـﺎ ﻧﻈـﺎرت ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﺑـﺮ تولید، ﻣـﺮغ ها را از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﻰ های ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺎک ﻣﻰ ﺳﺎزﻧﺪ از تولیدات اﻳﻦ ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺮغ ﮔـﺮم - ﻣـﺮغ ﻣﻨﺠﻤـﺪ - ران - سینه - ﺟﮕﺮ - ﺳﻨﮓ دان - ﺑﺎل اﺷﺎره ﻧﻤﻮد اﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ نیز داراى ﮔﻮاهینامه های ISO 9001- ISO 22000 HACCP - وهمچنین ﮔﻮاهینامه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. تولید ﺳﺎﻻﻧﻪ 35000 ﺗﻦ ﮔﻮﺷـﺖ ﻣـﺮغ و ارﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزارهای ﻣﻘﺼﺪ اﻓﺘﺨﺎرﻳﺴﺖ ﺑﺮاى ﻣﺪﻳﺮان اﻳﻦ واﺣﺪ تولیدی ﻛﻪ همواره ﺑـﺎ ﻧﻈـﺎرت ﻧـﺎﻇﺮان بهداشتی و داﻣﭙﺰﺷﻜﻰ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺎﻻترین کیفیت رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

Image
Image
Image
Image
ارتباط با کارشناسان مجموعه

مدیر عامل

09188321395 

مدیر مالی

09106572940

 

حسابدار

09189934487

 

مسئول فروش

09188885855

 
title_5e90120633d7619296161181586500102
title_5e90120633de319373889241586500102
title_5e90120633e4a4608366911586500102
title_5e90120633eaf15100331141586500102
title_5e90120633f1418487051871586500102
title_5e90120633f77354793761586500102
title_5e90120633fda4871874581586500102
title_5e9012063403c7341754371586500102
 
title_5e9012063409d18473501501586500102
title_5e901206340db4124804591586500102
title_5e9012063413e2882646071586500102
title_5e901206341a09874797281586500102
 
title_5e901206342077977513671586500102
  
title_5e9012063426f15055457611586500102
  
title_5e901206342d62109933761586500102
  
title_5e9012063433d20030479551586500102
  
title_5e901206343a49884463391586500102
  
title_5e9012063440a14456183781586500102
 

 

 

  Mail is not sent.   Your email has been sent.