کشتارگاه صنعتی مرغ زاگرس

Image

ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه صنعتی ﻣﺮغ زاﮔﺮس رواﻧﺴﺮ در زمینی ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ 12000 ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ و زﻳـﺮ ﺑﻨـﺎى 4488 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ 65 ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ درﺳﺎل 1383 اﺣﺪاث ﮔﺮدﻳﺪ ﺧﺮوﺟﻰ اﻳـﻦ واﺣـﺪ تولیدی در ﺳـﺎﻋﺖ 4000 ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺮغ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪى ﺷﺪه ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮازﻳﻦ ﺷﺮﻋﻰ ذﺑﺢ و ﺑـﺎ آﺧـﺮﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژى روز دنیا ﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻨـﺪى و آﻣﺎده ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻰ ﮔﺮدد از ﺑﺪو ورود ﻣﺮغ زﻧﺪه ﺗﺎ ﺧﺮوج آن ﻛﻪ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪى های بهداﺷﺘﻰ ﺑـﺎ آرم ﻣـﺮغ زاﮔـﺮس آﻣﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد داﻣﭙﺰﺷﻜﺎن و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮدر ﺧـﻂ تولید ﺑـﺎ ﻧﻈـﺎرت ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﺑـﺮ تولید، ﻣـﺮغ ها را از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﻰ های ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺎک ﻣﻰ ﺳﺎزﻧﺪ از تولیدات اﻳﻦ ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺮغ ﮔـﺮم - ﻣـﺮغ ﻣﻨﺠﻤـﺪ - ران - سینه - ﺟﮕﺮ - ﺳﻨﮓ دان - ﺑﺎل اﺷﺎره ﻧﻤﻮد اﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ نیز داراى ﮔﻮاهینامه های ISO 9001- ISO 22000 HACCP - وهمچنین ﮔﻮاهینامه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. تولید ﺳﺎﻻﻧﻪ 35000 ﺗﻦ ﮔﻮﺷـﺖ ﻣـﺮغ و ارﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزارهای ﻣﻘﺼﺪ اﻓﺘﺨﺎرﻳﺴﺖ ﺑﺮاى ﻣﺪﻳﺮان اﻳﻦ واﺣﺪ تولیدی ﻛﻪ همواره ﺑـﺎ ﻧﻈـﺎرت ﻧـﺎﻇﺮان بهداشتی و داﻣﭙﺰﺷﻜﻰ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺎﻻترین کیفیت رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

Image
Image
Image
Image
ارتباط با کارشناسان مجموعه

مدیر عامل

09188321395 

مدیر مالی

09106572940

 

حسابدار

09189934487

 

مسئول فروش

09188885855

 
title_5ed6c5d78816f5427192101591133655
title_5ed6c5d7881d921347137401591133655
title_5ed6c5d78823f14907602771591133655
title_5ed6c5d7882a22327033961591133655
title_5ed6c5d7883054737101961591133655
title_5ed6c5d78836e7599996061591133655
title_5ed6c5d7883d016816517041591133655
title_5ed6c5d78841415187886651591133655
 
title_5ed6c5d7884784342995131591133655
title_5ed6c5d7884db5446650871591133655
title_5ed6c5d78853c4737744601591133655
title_5ed6c5d78859e5717675101591133655
 
title_5ed6c5d788604961589051591133655
  
title_5ed6c5d7886693174245411591133655
  
title_5ed6c5d7886db16783428251591133655
  
title_5ed6c5d78874311414413621591133655
  
title_5ed6c5d7887a812018719631591133655
  
title_5ed6c5d7887fa5409998591591133655
 

 

 

  Mail is not sent.   Your email has been sent.