کشتارگاه صنعتی مرغ زاگرس

Image

ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه صنعتی ﻣﺮغ زاﮔﺮس رواﻧﺴﺮ در زمینی ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ 12000 ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ و زﻳـﺮ ﺑﻨـﺎى 4488 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ 65 ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ درﺳﺎل 1383 اﺣﺪاث ﮔﺮدﻳﺪ ﺧﺮوﺟﻰ اﻳـﻦ واﺣـﺪ تولیدی در ﺳـﺎﻋﺖ 4000 ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺮغ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪى ﺷﺪه ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮازﻳﻦ ﺷﺮﻋﻰ ذﺑﺢ و ﺑـﺎ آﺧـﺮﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژى روز دنیا ﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻨـﺪى و آﻣﺎده ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻰ ﮔﺮدد از ﺑﺪو ورود ﻣﺮغ زﻧﺪه ﺗﺎ ﺧﺮوج آن ﻛﻪ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪى های بهداﺷﺘﻰ ﺑـﺎ آرم ﻣـﺮغ زاﮔـﺮس آﻣﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد داﻣﭙﺰﺷﻜﺎن و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮدر ﺧـﻂ تولید ﺑـﺎ ﻧﻈـﺎرت ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﺑـﺮ تولید، ﻣـﺮغ ها را از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﻰ های ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺎک ﻣﻰ ﺳﺎزﻧﺪ از تولیدات اﻳﻦ ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺮغ ﮔـﺮم - ﻣـﺮغ ﻣﻨﺠﻤـﺪ - ران - سینه - ﺟﮕﺮ - ﺳﻨﮓ دان - ﺑﺎل اﺷﺎره ﻧﻤﻮد اﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ نیز داراى ﮔﻮاهینامه های ISO 9001- ISO 22000 HACCP - وهمچنین ﮔﻮاهینامه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. تولید ﺳﺎﻻﻧﻪ 35000 ﺗﻦ ﮔﻮﺷـﺖ ﻣـﺮغ و ارﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزارهای ﻣﻘﺼﺪ اﻓﺘﺨﺎرﻳﺴﺖ ﺑﺮاى ﻣﺪﻳﺮان اﻳﻦ واﺣﺪ تولیدی ﻛﻪ همواره ﺑـﺎ ﻧﻈـﺎرت ﻧـﺎﻇﺮان بهداشتی و داﻣﭙﺰﺷﻜﻰ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺎﻻترین کیفیت رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

Image
Image
Image
Image
ارتباط با کارشناسان مجموعه

مدیر عامل

09188321395 

مدیر مالی

09106572940

 

حسابدار

09189934487

 

مسئول فروش

09188885855

 
title_5fcc0d3b6a1b314292272561607208251
title_5fcc0d3b6a21b19325489161607208251
title_5fcc0d3b6a27d18391840001607208251
title_5fcc0d3b6a2dd18150787751607208251
title_5fcc0d3b6a33b8984827381607208251
title_5fcc0d3b6a3996079753391607208251
title_5fcc0d3b6a3f64141466621607208251
title_5fcc0d3b6a45217194608951607208251
 
title_5fcc0d3b6a4af13646066631607208251
title_5fcc0d3b6a50c4549233461607208251
title_5fcc0d3b6a56812341755661607208251
title_5fcc0d3b6a5dc18468230031607208251
 
title_5fcc0d3b6a6403621855931607208251
  
title_5fcc0d3b6a6a217084762361607208251
  
title_5fcc0d3b6a7109904618721607208251
  
title_5fcc0d3b6a7701013397151607208251
  
title_5fcc0d3b6a7d121147280221607208251
  
title_5fcc0d3b6a83116425627601607208251
 

 

 

  Mail is not sent.   Your email has been sent.